НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі щороку затверджується план методичної роботи, згідно якого здійснюється діяльність кафедри по всім напрямкам, а саме:

 1. Створення навчально-методичної літератури.
 2. Перегляд і розробка типових і робочих програм.
 3. Коригування тематичних планів лекцій і лабораторних занять.
 4. Створення нових текстів лекцій і їх мультимедійного супроводу.
 5. Впровадження в навчальний процес нових форм проведення лабораторних та семінарських занять, а також комп’ютерних технологій.
 6. Створення та переробка тестових завдань ЗВО до здачі ліцензійного іспиту «Крок-2».
 7. Перегляд екзаменаційних білетів до державної атестації ЗВО 5 курсів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» денного та заочного відділення.
 8. Створення та перегляд білетів до підсумкових модульних контролів для ЗВО спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація».
 9. Систематичне проведення відкритих лекцій і лабораторних занять з метою обміну досвідом викладання дисциплін.

Для здійснення навчального процесу кафедра щороку використовує такі організаційні форми:

 • читання лекцій;
 • проведення лабораторних, практичних і семінарських занять;
 • проведення контролю теоретичної підготовки, практичних навичок і самостійної роботи ЗВО;
 • керівництво  виробничою практиками;
 • керівництво написанням курсових, дипломних і магістерських робіт;
 • перевірка контрольних і модульних робіт;
 • проведення індивідуальних і групових (поточних і передекзаменаційних) консультацій протягом року;
 • проведення відпрацювань пропущених занять ЗВО денної, вечірньої та заочної форм навчання, а також за індивідуальними графіками;
 • проведення заліків, змістовних і підсумкових модульних контролів, практично орієнтованих державних іспитів з аптечної технології ліків і технології лікарських засобів;
 • участь у захисті курсових, дипломних та магістерських робіт.

З метою оптимізації навчального процесу на кафедрі щороку проводиться:

 • підвищення якості лекцій і лабораторних занять шляхом постійного оновлення змісту матеріалу з урахуванням останніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, з включенням нових даних теоретичного та експериментального характеру;
 • структурно-логічна побудова лекційного курсу та лабораторних (практичних) занять;
 • наукове обгрунтування розподілу матеріалу на кожному занятті;
 • використання демонстраційних наочних посібників та сучасних технічних засобів навчання;
 • використання індивідуального підходу до ЗВО на всіх етапах навчання.

Впровадження технології змішаного типу навчання

Розроблено 4 дистанційних курси «Аптечна технологія ліків», «Біофармація»,  «Методологія і логіка наукових досліджень», «Лікарські препарати спецпризначення».

Проводиться розробка дистанційних курсів «Аптечна технологія ліків» та «Біофармація».

Впровадження в учбовий процес системи дистанційного зв’язку зі спеціалістами практичної фармації з використанням телекомунікаційних технологій

З метою впровадження сучасних тенденцій, що з’являються у виробничому процесі вітчизняних аптек, кафедрою ТЛ запроваджено проведення занять у форматі on-line спілкування з працівниками виробничих аптек. Для цього на постійній основі організовано проведення on-line зв’язку з виробничими аптеками ряду міст України (Харкова, Києва,  Куп’янська та ін.). Для проведення занять у такому форматі використовуються доступні телекомунікаційні технології: Skype, Go To Meeting, QiP або Google.


Запрошуємо (працівників практичної фармації) завідувачів аптек та провізорів-технологів прийняти участь у проведенні таких занять.

Під час on-line спілкування працівники аптек демонструють приготування різних лікарських форм в аптеці, розповідають про рецептуру та її особливості в кожній аптеці, демонструють роботу сучасних засобів малої механізації, підкреслюють актуальність певних технологічних чи організаційних моментів у виробничій діяльності окремих аптек.

Проведення занять у такому форматі дозволяє збагатити викладання дисципліни сучасним практичним досвідом, продемонструвати ЗВО, що отримані знання мають велике значення для майбутньої роботи, надати ЗВО досвід прямого спілкування з працівниками практичної фармації.

За допомогою on-line спілкування співробітники кафедри мають можливість продемонструвати сучасні технології приготування екстемпоральної рецептури в умовах аптек за такими напрямками:

 • приготування порошків з використанням капсульної машини;
 • приготування емульсій з застосуванням гомогенізатору;
 • приготування двошарових супозиторіїв.

Для бажаючих покращити навички роботи на сучасному обладнанні проводяться науково-практичні семінари.